catalog_tyre_img_alt
Prosimy, poczekać!dotted
Koszyk
#
64-9765
Twój koszyk jest pusty

Polityka prywatności

Poniżej informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych usług online.


1. Informacje ogólne

1.1. Podmiot odpowiedzialny

AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
E-mail: [email protected]


1.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

W ramach naszej działalności biznesowej przetwarzamy dane osobowe różnych osób, których dane dotyczą (np. użytkowników strony internetowej, zainteresowanych stron i klientów). W dolnej części niniejszej polityki prywatności informujemy o celach i podstawach prawnych, a także o dalszych szczegółach dotyczących odpowiedniego przetwarzania w kolejności różnych sytuacji przetwarzania.

1.3. Odbiorca

W zależności od sytuacji przetwarzania dane osobowe mogą być przetwarzane nie tylko przez administratora, ale także przez osoby trzecie. Potencjalni odbiorcy to w szczególności podmioty przetwarzające zamówienia (np. firmy hostingowe, dostawcy oprogramowania i inni dostawcy usług technicznych), dostawcy usług wysyłkowych oraz zewnętrzni dostawcy usług i treści online. Ujawnienie danych może również nastąpić w związku z oficjalnymi zapytaniami, nakazami sądowymi i postępowaniami prawnymi, jeśli jest to konieczne do ścigania sądowego lub egzekwowania prawa. Szczegółowe informacje możesz znaleźć w uwagach dotyczących odpowiedniego przetwarzania w stosownych przypadkach.

Odbiorcami w rozumieniu postanowienia RODO są również spółki zależne należące do Grupy AUTODOC. Więcej informacji na temat grupy spółek można znaleźć tutaj.

1.4.Transfer danych do państw trzecich

Korzystamy z usług, których dostawcy są częściowo zlokalizowani lub przetwarzają dane osobowe w tak zwanych państwach trzecich (poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. krajach, w których poziom ochrony danych nie odpowiada poziomowi w Unii Europejskiej. Tam, gdzie ma to miejsce, a Komisja Europejska nie wydała decyzji o adekwatności (art. 45 RODO) dla tych krajów, podjęliśmy odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych w przypadku wszelkich transferów danych. Należą do nich między innymi standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej. Jeżeli nie jest to możliwe, będziemy opierać przekazywanie danych na wyjątkach określonych w art. 49 RODO, w szczególności na wyraźnej zgodzie użytkownika lub konieczności przekazania danych w celu wykonania umowy lub wdrożenia środków przedumownych.

1.5. Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone, tak długo, jak jest to wymagane przez prawo lub tak długo, jak jest to konieczne z innych powodów prawnych.

1.6. Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo do uzyskania informacji o przechowywanych na Twój temat danych, w tym o odbiorcach i planowanym okresie przechowywania zgodnie z art. 15 RODO. Jeżeli przetwarzane dane nie są (lub przestały być) prawidłowe, masz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO). Jeżeli spełnione są odpowiednie wymogi prawne, możesz zażądać usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia (art. 18 RODO) przetwarzania danych, jak również wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO). Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo ochrony danych, masz prawo złożyć skargę do wybranego przez siebie organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO).

1.7. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że istnieją ważne, uzasadnione powody, które przeważają nad Twoim interesem w zakresie ochrony, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, bez podania przyczyny, wobec przetwarzania swoich danych do celów marketingu bezpośredniego oraz profilowania, które może być z tym związane.


2. Sytuacje przetwarzania

2.1. Korzystanie ze strony internetowej

Nasze oferty internetowe służą dostarczaniu informacji o naszej firmie i naszych usługach, zawieraniu lub nawiązywaniu stosunków umownych oraz komunikacji i interakcji z naszymi klientami i zainteresowanymi stronami.

Przetwarzamy dane osobowe również w wyżej wymienionych celach. Zakres i podstawa prawna przetwarzania danych zależy od usług żądanych przez użytkownika, odpowiedniej konfiguracji przeglądarki oraz zakresu udzielonej zgody.

Technologie internetowe (pliki cookies i podobne technologie)

W celu usprawnienia komunikacji i interakcji z naszymi klientami, a także optymalizacji doświadczenia użytkownika, korzystamy z różnych rozwiązań programowych i technologii internetowych, w tym narzędzi do analizy internetowej i marketingu dostarczanych przez strony trzecie, a także usług integracji treści stron trzecich, takich jak czcionki, mapy lub filmy.

Narzędzia analityczne służą do gromadzenia, pomiaru i analizy danych, takich jak liczba odwiedzających, źródła odwiedzin, odwiedzane strony, czas spędzony na stronie lub głębokość przewijania. Narzędzia marketingowe umożliwiają ukierunkowaną kontrolę i ocenę działań marketingowych (kampanie reklamowe, reklama afiliacyjna, analiza wielokanałowa).

Ze względu na ochronę prywatności w sieci i ochronę danych osobowych korzystanie z takich narzędzi często wymaga zgody użytkownika. Korzystamy z tak zwanego narzędzia do zarządzania zgodami w celu uzyskania niezbędnych zgód i zarządzania nimi zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. a RODO i, w stosownych przypadkach, z art. 25 (1) ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG) (patrz poniższa sekcja).

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i zakresu odpowiednich zgód oraz przetwarzania danych na ich podstawie zostaną Ci przekazane bezpośrednio za pośrednictwem narzędzia do zarządzania zgodami.

O ile zgoda nie jest wymagana, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO w opisanych celach, które jednocześnie stanowią interesy realizowane przez nas lub naszych partnerów („niezbędne usługi”). Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie plików dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej.

Narzędzie do zarządzania zgodami

W celu zarządzania zgodami korzystamy z narzędzia do zarządzania zgodami („CMT”). Dostęp do CMT możesz uzyskać w dowolnym momencie tutaj lub klikając łącze „Ustawienia cookies” w stopce witryny. Po wejściu na naszą stronę internetową ustawiany jest plik cookie CMT, który służy do przechowywania zgody udzielonej na poszczególne usługi oraz do kontrolowania odpowiedniej aktywacji lub dezaktywacji odpowiednich funkcji.

CMT służy do uzyskiwania niezbędnych zgód i dokumentowania ich zgodnie z naszym obowiązkiem dowodowym. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 par. 1 ust. 1 lit. c RODO.

Zebrane dane są przechowywane do momentu usunięcia pliku cookie przez użytkownika. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez CMT można znaleźć w interfejsie użytkownika narzędzia.

Google Tag Manager

Nasza strona internetowa korzysta z Google Tag Manager firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Tag Manager służy do zarządzania narzędziami śledzącymi i innymi usługami, tzw. tagami witryn internetowych. Google Tag Manager nie wymaga korzystania z plików cookies.

Podstawą prawną jest art. 6 par. 1 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes w integracji i zarządzaniu wieloma tagami na naszej stronie internetowej w prosty sposób.

Więcej informacji możesz znaleźć tutaj.

Criteo

W kontekście wspólnej odpowiedzialności w rozumieniu art. 26 RODO korzystamy z usług świadczonych przez Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja („Criteo”) w celu gromadzenia informacji o zachowaniach użytkowników (np. oglądanych produktach, dodanych do koszyka lub zakupionych produktach) w czysto anonimowej formie w celu ulepszenia naszej oferty reklamowej. W ramach umowy z Criteo określamy zakres danej kampanii reklamowej. Wdrożenie tej kampanii reklamowej, w tym decyzja o tym, które reklamy są wyświetlane gdzie, jest następnie odpowiedzialnością Criteo.

W kontekście naszej wspólnej odpowiedzialności za wyżej wspomniane przetwarzanie możesz egzekwować swoje prawa wynikające z RODO zarówno wobec nas, jak i Criteo. Zawarliśmy umowę o wspólnej odpowiedzialności z Criteo, której główne warunki udostępnimy Ci na żądanie.

YouTube

Na tej stronie internetowej zgromadziliśmy filmy, które są przechowywane w serwisie YouTube i mogą być odtwarzane z naszej strony internetowej. Aktywowaliśmy rozszerzony tryb ochrony danych YouTube. Oznacza to, że Google nie otrzymuje żadnych informacji o użytkowaniu i nie ustawia żadnych plików cookies, dopóki użytkownik nie kliknie aktywnie przycisku odtwarzania. Po kliknięciu rozpocznie się odtwarzanie filmu, a Google ustawi własne pliki cookies w celu ulepszenia swoich usług i odtwarzania zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google.

Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Więcej informacji możesz znaleźć w polityce prywatności YouTube.

2.2. Zarządzanie klientami, marketing bezpośredni

W celu centralnego zarządzania istotnymi dla sprzedaży informacjami kontaktowymi i marketingowymi w ramach Grupy AUTODOC korzystamy z tak zwanego systemu zarządzania relacjami z klientami („CRM”). Dane zarządzane w CRM obejmują zarówno istniejące kontakty z klientami, jak i zarejestrowanych użytkowników strony internetowej, w tym subskrybentów newslettera i inne kontakty marketingowe.

Profile klientów/użytkowników

CRM umożliwia nam zestawianie i analizowanie informacji marketingowych z wielu źródeł w celu optymalizacji naszej strategii marketingowej i kierowania bezpośrednich wiadomości e-mail. Może to obejmować tworzenie i analizę profili klientów lub użytkowników w celu określenia, które produkty i usługi są najbardziej popularne oraz w celu dostosowania kampanii marketingowych do indywidualnych zainteresowań.

Oprócz istniejących operacyjnych danych klientów, dane generowane za pośrednictwem naszych ofert online (np. stron docelowych, formularzy kontaktowych) są również przetwarzane w CRM. Ponadto mogą istnieć dane z marketingu mailowego i mediów społecznościowych (np. wskaźniki otwarcia, ścieżki poleceń itp.).

Naszym celem jest sprawienie, aby działania sprzedażowe i marketingowe różnych jednostek biznesowych w ramach Grupy AUTODOC były skuteczne i ukierunkowane, jak również koordynowanie ich między oddziałami. W tym celu przetwarzamy (również z pomocą usługodawców) odpowiednie dane CRM zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO na podstawie wyważenia interesów.

Zarządzanie zgodami (reklama e-mailowa)

Kolejnym elementem naszego CRM jest zarządzanie zgodami. Zgodnie z § 7 ust. 2 nr 1 i 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) niektóre środki reklamy bezpośredniej, w szczególności reklama e-mailowa lub telefoniczna skierowana do konsumentów, są dozwolone wyłącznie na podstawie uprzedniej wyraźnej zgody.

Jeśli i w zakresie, w jakim udzielasz nam zgody na reklamę w ramach naszych ofert internetowych (np. podczas rejestracji do newslettera), dokumentujemy i przechowujemy informacje wymagane do udowodnienia tego faktu (art. 7 par. 1 RODO i, w stosownych przypadkach, § 7a UWG) na podstawie art. 6 par. 1 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku cofnięcia zgody zachowamy dowody do celów dokumentacji zgodnie z art 6 (1) zd. 1 lit. f RODO do upływu ustawowych terminów przedawnienia. Służy to naszemu interesowi w przypadku ewentualnej obrony prawnej, która może być konieczna. To samo dotyczy dokumentacji sprzeciwów dotyczących reklam, które również przechowujemy na czarnej liście dostarczania wiadomości e-mail, aby zapewnić, że żadne reklamy nie są wysyłane do odbiorców, którzy wyraźnie nie chcą ich otrzymywać.

(Spersonalizowana) bezpośrednia korespondencja mailowa i newslettery

W przypadku wyrażenia zgody (np. na przypomnienia o koszyku zakupów lub badanie opinii i satysfakcji) przetwarzanie danych w celach objętych zgodą odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. a RODO.

Niezależnie od wymogów dotyczących zgody przetwarzamy dane osobowe z naszego CRM oraz, w stosownych przypadkach, z innych źródeł (w tym od usługodawców) w celu ukierunkowanego i, w stosownych przypadkach, spersonalizowanego dostarczania i projektowania bezpośrednich wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu realizacji naszych interesów reklamowych jest art. 6 par. 1 ust. 1 lit. f RODO.

Na naszej stronie internetowej masz możliwość zapisania się do bezpłatnego i regularnego newslettera, który zawiera między innymi informacje dostosowane do użytkownika, wiadomości o naszych produktach i aktualne oferty specjalne.

Aby zapisać się do naszego newslettera, stosujemy proces double opt-in (podwójnej zgody), co oznacza, że wyślemy Ci newsletter pocztą elektroniczną tylko wtedy, gdy klikniesz link w naszej wiadomości e-mail z powiadomieniem, aby potwierdzić, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. Jeśli potwierdzisz swój adres e-mail, będziemy przechowywać Twój adres e-mail, czas rejestracji i adres IP użyty do rejestracji do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera. Jedynym celem przechowywania danych jest wysyłanie newslettera i potwierdzenie rejestracji. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera. Odpowiedni link do rezygnacji z subskrypcji znajduje się w każdym newsletterze. Wystarczające jest również powiadomienie na powyższe dane kontaktowe lub w newsletterze (np. mailowo lub listownie).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 par. 1 ust. 1 lit. a RODO. Rejestrowanie procesu rejestracji odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 par. 1 ust. 1 lit. f RODO w celu udowodnienia zgody.

W celu ustalenia, kiedy nasze wiadomości e-mail są otwierane i w jaki sposób są wykorzystywane, rejestrujemy i analizujemy interakcje z newsletterem oraz dane dostępowe (np. współczynnik otwarć lub kliknięć) przy użyciu standardowych technologii rynkowych. W tym celu nasze wiadomości e-mail zawierają znaczniki nawigacyjne. Są to małe pliki graficzne ładowane przez naszą stronę internetową, które pozwalają nam określić, kiedy wiadomość e-mail została przez Ciebie otwarta. Dowiadujemy się również, które z linków w wiadomości e-mail zostały przez Ciebie kliknięte. Używamy tych danych dostępowych do ciągłego ulepszania naszych usług, treści, komunikacji z klientami oraz do celów statystycznych. Informacje te wykorzystujemy również w celu lepszego zrozumienia, jakie treści i produkty Cię interesują, abyśmy mogli dostarczać Ci najbardziej odpowiednie treści w przyszłości.

W ramach rejestracji w celu otrzymywania naszych promocyjnych wiadomości e-mail prosimy również o wyrażenie zgody na personalizację naszych wiadomości e-mail pod kątem Twoich potrzeb i zainteresowań w oparciu o dane, które przechowujemy na Twój temat na różnych urządzeniach, takie jak dane dostępu, informacje o koncie, jeśli dotyczy, oraz historia zakupów (zamówienia, zwroty, niedokończone zamówienia). Podstawą prawną jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 par. 1 ust. 1 lit. a RODO.

Dane dostępu (dane otwarcia i kliknięcia) są przechowywane wyłącznie anonimowo. Oddzielne odwołanie w odniesieniu do opisanej analizy danych dostępu i utworzenia spersonalizowanego profilu użytkowania nie jest możliwe. Możesz jednak skonfigurować swój program pocztowy tak, aby wyświetlał wiadomości e-mail w formacie tekstowym, a nie HTML. Zapobiegnie to wyświetlaniu obrazów i plików graficznych, dzięki czemu śledzenie nie jest możliwe. W takim przypadku newsletter nie będzie wyświetlany w całości i możesz nie mieć możliwości korzystania z wszystkich jego funkcji. Jeśli nie życzysz sobie, abyśmy analizowali Twoje dane dostępowe lub tworzyli spersonalizowany profil użytkowania, możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie spersonalizowanych reklam e-mail w sposób opisany powyżej.

Reklamy dla istniejących klientów

Prosimy zwrócić uwagę, że zgoda na wysyłkę i śledzenie nie jest wymagana w przypadku reklamy pocztowej i reklam dla istniejących klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 ust. 3 UWG. Przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 (1) ust. 1 lit. f RODO może zatem mieć miejsce również w związku z marketingiem e-mailowym i reklamą pocztową, jeśli nie wyrażono zgody na reklamę lub cofnięto udzieloną nam zgodę.

Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych do celów reklamowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, korzystając z odpowiedniego linku w wiadomościach e-mail lub powiadamiając nas o tym na podane powyżej dane kontaktowe (np. pocztą elektroniczną lub listownie) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie ze stawkami podstawowymi.

Kontakt SMS-owy i telefoniczny przez Autodoc

Pod warunkiem, że zgoda została wyrażona i Twój numer telefonu komórkowego i/lub numer telefonu na Twoim koncie klienta został przez Ciebie wprowadzony, będziemy kontaktować się z Tobą telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS w celu przeprowadzania badań satysfakcji, wysyłania ofert specjalnych i promocji, informowania o produktach oraz w celach statystycznych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, powiadamiając nas o tym za pomocą powyższych danych kontaktowych (np. pocztą elektroniczną lub listownie).

Jeśli wyrazisz zgodę na początku rozmowy telefonicznej, będziemy ją nagrywać. Będziemy przechowywać informacje przekazane podczas rozmowy telefonicznej w celu szkolenia naszych pracowników obsługi klienta oraz zapewnienia jakości naszego centrum obsługi telefonicznej i zwykle usuniemy je po trzech miesiącach, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany przez prawo lub w celach dowodowych. Możemy przechowywać nagrania przez okres do trzech lat w celach dowodowych (np. zawarcie umowy sprzedaży). Twoja zgoda stanowi podstawę prawną (art. 6 par. 1 zd. 1 lit. a RODO) do nagrywania rozmowy i jej oceny.

Ankiety i konkursy

Jeśli weźmiesz udział w jednej z naszych ankiet, wykorzystamy Twoje dane do badania rynku i opinii. Dokonujemy anonimowej analizy danych wyłącznie do celów wewnętrznych. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach ankiety nie są oceniane anonimowo, dane będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą (art. 6 par. 1 ust. 1 lit. a RODO).

W ramach konkursów wykorzystujemy Twoje dane w celu przeprowadzenia konkursu i powiadomienia o nagrodzie. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie konkretnego konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa konkursowa zgodnie z art. 6 par. 1 ust. 1 lit. b RODO.

Oceny z funkcją komentarzy i systemem gwiazdek

Na naszych stronach internetowych oferujemy możliwość zamieszczenia publicznych opinii o naszych produktach i usługach. Gdy uczestniczysz w systemie gwiazdek, obliczamy ogólny wynik przy użyciu naszej skali opinii. W przypadku funkcji komentowania Twoja opinia może również zostać opublikowana na naszych stronach internetowych wyłącznie z Twoimi inicjałami lub dowolnie wybranym przez Ciebie imieniem (pseudonimem).

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 ust. 1 lit. f RODO z uzasadnionym interesem uzyskania ocen użytkowników, a tym samym stworzenia podstawy zaufania do korzystania ze strony internetowej. Mamy również uzasadniony interes w tym, aby nasze raporty sprzedaży były przejrzyste dla innych klientów i weryfikowały, czy są one oparte na rzeczywistych zakupach.

2.3. Kontakt

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych lub poczty elektronicznej, regularnie przetwarzamy Twoje dane osobowe (również z pomocą usługodawców) w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub przetworzenia żądania na podstawie art. 6 par. 1 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony podstawowych interesów naszej firmy, w szczególności komunikacji korporacyjnej.

Komunikacja związana z umową, która jest niezbędna do realizacji stosunku umownego zawartego z Tobą lub w ramach środków przedumownych opartych na Twoim zapytaniu, jest również prowadzona na podstawie art. 6 par. 1 ust. 1 lit. b RODO.

Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie. Jeśli wyrazisz na to zgodę na początku rozmowy, będziemy ją nagrywać. Będziemy przechowywać informacje przekazane podczas rozmowy telefonicznej w celu szkolenia naszych pracowników obsługi klienta oraz zapewnienia jakości naszego centrum obsługi telefonicznej i zwykle usuniemy je po trzech miesiącach, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany przez prawo lub w celach dowodowych. Możemy przechowywać nagrania przez okres do trzech lat w celach dowodowych (np. zawarcie umowy sprzedaży). Twoja zgoda stanowi podstawę prawną (art. 6 par. 1 zd. 1 lit. a RODO) do nagrywania rozmowy i jej oceny.

2.4. Konto klienta

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość założenia konta klienta lub zarejestrowania się w strefie logowania w celu korzystania z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. Rejestracja konta użytkownika stanowi umowę o korzystanie z konta w sklepie Autodoc, a wraz z odpowiednią rejestracją również w Autodoc Club i Autodoc CarBook. Zebrane dane są wykorzystywane do przyznania użytkownikowi dostępu do platform i ich usług. Wyróżniliśmy informacje, które musisz wprowadzić, oznaczając je jako obowiązkowe. Informacje rejestracyjne są wykorzystywane do przetwarzania zamówień w naszym sklepie internetowym i utworzenia konta klienta. Rejestracja nie jest możliwa bez podania tych informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 ust. 1 lit. b RODO.

Autodoc Club

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość utworzenia konta członka AUTODOC Club i zarejestrowania się w naszej strefie logowania w celu korzystania z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W trakcie procesu rejestracji zbieramy adres e-mail i hasło użytkownika. Rejestracja nie jest możliwa bez podania tych informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 ust. 1 lit. b RODO.

Informacje rejestracyjne są wykorzystywane do utworzenia konta użytkownika.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

Autodoc Carbook

Oprócz informacji podanych już podczas rejestracji, zbieramy następujące informacje, które są niezbędne do korzystania z oferowanych funkcji:

  • podczas tworzenia konta członka Autodoc Club:
    • pojazd użytkownika (w tym marka, model, wersja i przebieg),
    • aktywności (np. wydatki, aktualizacje przebiegu).
  • podczas tworzenia i korzystania z profilu Carbook:
    • nazwa profilu,
    • inne informacje podane dobrowolnie.

Informacje te są wyświetlane innym zarejestrowanym członkom Autodoc Club podczas korzystania z Carbook w publicznym profilu użytkownika, opisach projektów i kanałach informacyjnych.

Można również opcjonalnie określić dalsze informacje, które mają być wyświetlane w publicznym profilu użytkownika, opisach projektów i kanałach informacyjnych.

Ponadto zbieramy Twój adres IP, gdy tworzysz post i/lub przesyłasz komentarz. Jest to niezbędne do obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres publikacji wpisu online, a następnie zostaną usunięte.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) ust. 1 lit. b RODO, a w pozostałych przypadkach art. 6 (1) ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zapewnieniu funkcjonalności umożliwiającej użytkownikom tworzenie indywidualnych profili.

Podane przez Ciebie informacje wykorzystujemy wyłącznie w celu utworzenia konta członkowskiego i indywidualnego profilu. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone, chyba że wymagany jest dłuższy okres przechowywania w celu spełnienia zobowiązań prawnych.

2.5. Proces składania zamówienia

W przypadku złożenia zamówienia możemy gromadzić dodatkowe informacje oprócz tych podanych podczas rejestracji, które są niezbędne do przetworzenia zamówienia.

Możesz podać opcjonalne dane, takie jak numer telefonu i faksu, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą za pomocą tych kanałów w przypadku pytań lub zażądać płatności telefonicznie w przypadku braku płatności po terminie i pisemnego upomnienia, jeśli jest to konieczne i nie możemy skontaktować się z Tobą w inny sposób.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 ust. 1 lit. b RODO.

2.6. Dostawca usług płatniczych

Możesz wybierać spośród różnych dostawców usług płatniczych i metod płatności w celu dokonania płatności, w tym przedpłaty, systemu PayPal i faktury. W tym celu dane bezpośrednio związane z przetwarzaniem płatności, takie jak adresy rozliczeniowe, IBAN, BIC i preferowana metoda płatności, mogą być przekazywane tym usługodawcom. W celu weryfikacji płatności, np. w celu wydania zakupionych towarów, otrzymujemy odpowiednie informacje dotyczące płatności od dostawców usług płatniczych. Otrzymujemy również dane podstawowe i informacje finansowe od dostawców usług płatniczych w ramach kontroli tożsamości wymaganej przez prawo.

O ile nie wyrażono na to zgody zgodnie z art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. a RODO, podstawą prawną przekazywania danych dostawcom usług płatniczych w kontekście przetwarzania umowy jest art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i realizacji zamówienia.

Podstawa prawna i dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez dostawców usług płatniczych na ich własną odpowiedzialność znajdują się w informacjach o ochronie danych danego dostawcy usług płatniczych. Prosimy pamiętać, że nie wszystkie metody płatności mogą być dostępne we wszystkich krajach.

Prosimy pamiętać, że najskuteczniejszym sposobem egzekwowania swoich praw do prywatności jest skontaktowanie się z dostawcą usług płatniczych, ponieważ tylko on ma dostęp do danych i może podjąć bezpośrednie działania.

2.7. Porównanie sankcji

W celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z przepisów antyterrorystycznych w UE porównujemy dane z listami sankcji prowadzonymi i publikowanymi przez UE. Podstawą prawną jest art. 6 par. 1 ust. 1 lit. c RODO, a także nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 par. 1 ust. 1 lit. f RODO w celu sprawdzenia, czy stosunki handlowe naruszają § 134 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) i w celu uniknięcia sankcji.

Robimy to, sprawdzając Twoje imię i nazwisko oraz adres dostawy na najnowszych listach sankcyjnych podczas składania zamówienia. Jeśli wynik jest pozytywny, weryfikujemy go ręcznie. Jeśli ręczna weryfikacja nie przyniesie jednoznacznie negatywnego wyniku, skontaktujemy się z Tobą i, w razie potrzeby, poprosimy o dalsze informacje w celu weryfikacji (w szczególności kopię dowodu tożsamości zawierającą obywatelstwo, datę urodzenia i miejsce urodzenia). Kopie dowodów tożsamości zostaną usunięte natychmiast po ręcznej weryfikacji. Podczas weryfikacji zamówienie zostanie tymczasowo wstrzymane. Jeśli wynik weryfikacji będzie negatywny, zamówienie będzie kontynuowane. Jeśli wynik weryfikacji będzie zgodny z wpisem na liście sankcji, powiadomimy Cię o tym i umożliwimy Ci przedstawienie uwag. Następnie podejmiemy decyzję o nawiązaniu lub kontynuowaniu stosunków handlowych z Tobą.


3. Obecność online w sieciach społecznościowych

Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych m.in. w celu komunikowania się z klientami i zainteresowanymi stronami oraz w celu dostarczania informacji o naszych produktach i usługach.

Dane użytkowników są zazwyczaj przetwarzane przez odpowiednie sieci społecznościowe w celach badań rynkowych i reklamowych. W ten sposób można tworzyć profile użytkowania w oparciu o zainteresowania użytkowników. W tym celu na komputerach użytkowników zapisywane są pliki cookies i inne identyfikatory. Na podstawie tych profili użytkowania umieszczane są następnie reklamy, na przykład w sieciach społecznościowych, ale także na stronach internetowych osób trzecich. W ramach funkcjonowania naszej obecności online możemy mieć dostęp do informacji, takich jak statystyki dotyczące korzystania z naszej obecności online dostarczane przez sieci społecznościowe. Statystyki te mają charakter zbiorczy i mogą obejmować w szczególności informacje demograficzne oraz dane dotyczące interakcji z naszą obecnością online oraz postów i treści rozpowszechnianych za ich pośrednictwem. Szczegóły i linki do danych sieci społecznościowych, do których mamy dostęp jako operator obecności online, można znaleźć na poniższej liście.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes w skutecznym informowaniu i komunikowaniu się z użytkownikami lub art. 6 par. 1 ust. 1 lit. b RODO w celu pozostawania w kontakcie z naszymi klientami i informowania ich oraz przeprowadzania działań poprzedzających zawarcie umowy z przyszłymi klientami i zainteresowanymi stronami.

Podstawa prawna przetwarzania danych przez portale społecznościowe na ich własną odpowiedzialność znajduje się w informacjach o ochronie danych konkretnego portalu społecznościowego. Poniższe linki zawierają również dalsze informacje na temat przetwarzania danych i możliwości wyrażenia sprzeciwu.

Zwracamy uwagę, że najskuteczniejszym sposobem rozwiązania problemów związanych z prywatnością jest skontaktowanie się z dostawcą sieci społecznościowej, ponieważ tylko on ma dostęp do danych i może podjąć bezpośrednie działania.

Poniżej znajduje się lista informacji o sieciach społecznościowych, w których jesteśmy obecni online:

4. Inspektor ochrony danych

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem:

Inspektor ochrony danych
c/o AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
E-mail: [email protected]


Wersja: 1.0 / stan: wrzesień 2023 r